Igma > RODO

Chronimy dane
naszych słuchaczy.
Wszystkich!

RODO

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w tym temacie

Administrator Danych Osobowych

Igma Szkoła Języka Angielskiego - Iwona Gabryończyk

 

Jak możesz się z nami skontaktować?:

tel. 691 940 091 

Mail: igma.kursy@wp.pl

Poczta: ul. Dąbrowskiego 91, Łódź

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przede wszystkim: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, Adres mail, Adres zamieszkania, Nazwa firmy, Adres firmy

 

W jakich celach przetwarzamy dane?

 • W celu prawidłowej realizacji umowy na naukę języka
 • W celu kontaktu drogą mailową i telefoniczną,
 • W celu wysyłania mailingu reklamowego,
 • W celu analizy statystycznej zachowań osób odwiedzających naszą stronę (cookies),
 • W celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytania,
 • W celu wystawiania faktur za nasze usługi i produkty,
 • Dla dochodzenia roszczeń, jeśli się takie pojawią,

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Twoje dane osobowe są nam niezbędne do wykonania powierzonych nam zadań. Jest to nasz uzasadniony interes jako Administratora,

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

 • Pozyskaliśmy je podczas osobistego kontaktu bezpośrednio od osoby, której dotyczą,
 • Pozyskaliśmy je podczas kontaktu telefonicznego bezpośrednio od osoby, której dotyczą,
 • Pozyskaliśmy je poprzez formularze znajdujące się na naszej stronie bezpośrednio od osoby, której dotyczą,

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Wszystkie uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną (wysyłając mail lub wypełniając formularz na stronie) albo pocztą tradycyjna. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakiego procesu albo jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

 • Prawo dostępu do danych – masz prawo uzyskać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 • Prawo do sprostowania danych – masz prawo żądać, żebyśmy sprostowali Twoje nieprawidłowe dane lub je uzupełnili, jeżeli są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych – masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do realizowania celu, w którym je przetwarzamy.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo przenieść swoje dane do innego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeżeli przetwarzamy je na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi – masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że nie respektujemy Twoich praw dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięciu celu, w którym są przetwarzane.

Przekazywanie danych poza UE

Nie przekazujemy danych poza terytorium Unii Europejskiej

 


Podstawowe pojęcia związane z RODO

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe.

Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Dane osobowe – to jakiekolwiek informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną.

Przetwarzanie danych osobowych – to każde działanie dotyczące danych osobowych.

Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem. Przetwarzamy dane osobowe w przypadku otrzymania wyraźnej zgody od osoby, której dane dotyczą albo w przypadku spełnienia jednej z przesłanek legalizujących przetwarzanie wymienionych w RODO. Informujemy o wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem jak najprostszym językiem, w sposób wyczerpujący.

Zasada minimalizacji i adekwatności danych – Możemy przetwarzać jedynie te dane, które są rzeczywiście niezbędne, by zrealizować dany cel. Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami.

Zasada prawidłowości danych – Naszym obowiązkiem jako administratora jest, aby przetwarzane dane były prawidłowe, aktualne i dokładne. Podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie sprostowane lub usunięte.

Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – Dane osobowe mogą być przez nas zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te przetwarzamy.

Zasada integralności i poufności danych – Naszym obowiązkiem jest stosować takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, żeby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

 

tel. 691 940 091

igma.kursy@wp.pl

nasze placówki w Łodzi
DĄBROWA
ul. Dąbrowskiego 91, Łódź
(róg Tatrzańskiej i Dąbrowskiego)

ul. Tyrmanda 4, Łódź
(Dom Kultury)

CHOJNY
ul. Skupiona 3, Łódź

POLESIE, RETKINIA
ul. Obywatelska 110B, Łódź

 

Copryight by IGMA 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej